open/sluit

L. Shipping, freight to the point

Your partner for UK & Ireland transport

 

 

L.Shipping, based in Bruges, already exists for more than 16 years.

We are specialised in shipping Partloads, groupage and full loads to and from Ireland

The 1th July 2000, that is when L.Shipping decided to offer  its services as freight forwarder to Belgian and International customers.

And we did so successfully! More than one decade after founding L.Shipping, we can proudly offer a wide variety of  worldwide transport solutions on demand. 

Solutions that fit your product and your business.

Solutions that are custom made and tailored to your demands.

And we do not only cover UK and Ireland ! We ship worldwide, in container, trailer etc..

Welcome and have a look at our website to discover our services.

 

sales@lshipping.be 
+32 50 25 03 00

 

For customers from the carpet, tapestry & fabrics industry we have good news!

L.Shipping specialised through the years in shipping loose rolls & pallets of broadloom carpet, vinyls, rugs, fabrics, tiles, … to Ireland & the UK.

We guarantee a competitive rate & excellent service.

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden L. Shipping  B.V.B.A.

 

Artikel 1

 

Hieronder worden de algemene voorwaarden uitgestippeld van de B.V.B.A. L. Shipping met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 178/1, KBO 0467.834.661.

 

Deze algemene voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden, zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005.

 

 

Artikel 2

 

Bij de uitoefening haar diensten treedt L. SHIPPING op als commissionair-expediteur (Vergunningsnummer : 2665-001)

waarvan de opdracht o.m. bestaat uit het verzenden van goederen in naam van en voor rekening van de opdrachtgever, en derhalve uit het laten uitvoeren door de aangesproken agent/vervoerder van alle daartoe noodzakelijke diensten, het vervullen van alle vereiste formaliteiten en het sluiten van de ertoe benodigde overeenkomsten.

 

L. SHIPPING kan nooit als vervoerscommissionair worden beschouwd.

 

(zie ook definitie in artikel 3 van de voorwaarden van de Belgische Expediteursvoorwaarden en De Publicatiebijlagen van het Belgisch Staatsblad dd.  24.06.2005 nr. 0090237)

 

 

Artikel 3

 

Behoudens andersluidend beding of in geval van vreemde oorzaak onafhankelijk van de wil van de expediteur, geldt elke door de expediteur uitgebrachte offerte voor een termijn van 8 dagen.

 

De offerte wordt gesteund op bestaande tarieven, lonen, vracht- en koersnoteringen en onder voorbehoud van de opgegeven data die gelden op de datum waarop de offerte aan de cliënt wordt verzonden.

 

Bij wijziging van één of meer van deze factoren worden ook de aangeboden prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht gewijzigd.

 

De expediteur is gerechtigd te allen tijde aan de cliënte alle bedragen, die hem als gevolg van onjuist geheven vrachten, kosten of tarieven door derden in rekening werden gebracht, in rekening te brengen.

 

 

Artikel 4

 

De cliënt verbindt er zich toe voorafgaand elke nuttige informatie aan de expediteur ter kennis te brengen, inzonderheid wat de aard van de goederen betreft, de wijze van verzending, de plaats van afzending en bestemming, het gewenst verzendingsverloop en iedere informatie of kennis die de opdrachtgever als fabrikant, handelaar, eigenaar of afzender van de goederen mag worden toegerekend en die van aard is om hun behoud, verzending, aan- of aflevering op de plaats van bestemming te verzekeren.

 

De expediteur wordt niet verondersteld de juistheid van de door de cliënt gegeven inlichtingen of informatie, noch de authenticiteit of regelmatigheid van de door de cliënt aangereikte documenten te onderzoeken. Zij worden te allen tijde te goeder trouw aanvaard.

 

Artikel 5

 

Behoudens andersluidende, nauwkeurige onderrichtingen of bijzondere overeenkomsten, heeft de expediteur de vrije keuze betreffende de aan te wenden middelen om de diensten naar best vermogen, overeenkomstig normaal handelsgebruik, te organiseren en ten uitvoer te leggen, groepage van de goederen inbegrepen.

 

De expediteur is ertoe gerechtigd de bedragen of vergoedingen, verschuldigd voor zijn uitgaven en tussenkomsten, forfaitair in rekening te brengen.

 

Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanningsvereisende werkzaamheden kan steeds een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

 

De expediteur kan zich bij de uitvoering van zijn opdracht beroepen op derden en uitvoeringsagenten, die van een normale professionele bekwaamheid getuigen.

 

Artikel 6

 

De expediteur is ertoe gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de cliënt op enige wijze zijn verbintenissen niet of onvoldoende nakomt.

 

In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht. De verplichtingen van de expediteur worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 7

 

Indien de cliënt beslist om, om welke reden dan ook, de opdracht die werd gegeven aan de expediteur te annuleren, dan is volgend regime van annuleringskosten van toepassing:

 

 • Annulering 2 werkdagen of meer vóór het laden: geen kosten verschuldigd;

 • Annulering 1 werkdag vóór het laden: 50 % van de overeengekomen vrachtkosten;

 • Annulering op de dag van de lading: 80% van de overeengekomen vrachtkosten.

   

  De cliënt zal enkel niet gehouden zijn tot het betalen van deze annuleringskosten in het geval van bewezen overmacht.

   

  Artikel 8

   

  Het toezenden van de factuur moet beschouwd worden als een aanmaning om tot betaling van deze over te gaan.

   

  De door de expediteur in rekening gebrachte bedragen of vergoedingen dienen betaald te worden binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum (factuurdatum inbegrepen).

   

  Betalingen die niet door de cliënt zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door de expediteur worden in mindering gebracht op hetgeen door de cliënt aan de expediteur verschuldigd is.

   

  Elk protest tegen de facturatie of tegen de in rekening gebrachte diensten en aangerekende bedragen dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gericht aan de expediteur. De expediteur dient ieder protest te ontvangen binnen de 14 dagen volgend op de factuurdatum (factuurdatum niet inbegrepen).

   

  De cliënt verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waaronder hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die de expediteur hem in rekening brengt.

   

  Elke schuld die niet op de vervaldag is betaald, wordt verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een vergoedende rente gelijk aan 12 % en met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van de totale schuld ter dekking van economische en administratieve schade, onverminderd het recht van de expediteur om het bestaan van een grotere schade te bewijzen.

   

  Artikel 9

   

  De cliënt is jegens de expediteur aansprakelijk en zal hem op eerste verzoek vrijwaren:

   

 • Voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, tengevolge van de aard van de goederen en de verpakking ervan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de goederen op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet  tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of de nalatigheid in het algemeen van de cliënt en de door hem ingeschakelde derden;

 • Voor elke schade en/of verlies, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken door autoriteiten, derden of uitvoeringsagenten, uit welke oorzaak ook, ter zake van o.m. de goederen, schade, uitgaven, kosten, rechten, direct of indirect gevorderd naar aanleiding van de in opdracht van de cliënt geleverde dienst, tenzij de cliënt aantoont dat deze vordering rechtstreeks veroorzaakt is door een fout waarvoor alleen de expediteur aansprakelijk is;

 • Voor elke schade en/of verlies in het kader van de opdracht gegeven aan de expediteur, voor kosten en uitgaven tot beloop waarvan de expediteur wordt aangesproken in de gevallen waarin op de expediteur op grond van communautaire of nationale wetten en reglementen enige persoonlijke en/of hoofdelijke aansprakelijkheid rust voor de betaling of aanzuivering van de douanerechten en/of andere fiscale schulden.

   

  Artikel 10

   

  De expediteur is niet aansprakelijk voor schade wanneer die is veroorzaakt wegens een vreemde oorzaak (bvb. staking, lock-out, boycot, werkcongestie, weeromstandigheden, vrachtschaarste,… Dit betreft geen gelimiteerde opsomming).

   

  De expediteur is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge diefstal van de goederen die hij in zijn bezit heeft, tenzij de cliënt bewijst dat de diefstal plaatsvond ingevolge omstandigheden die de expediteur, in acht genomen zijn overeenkomst met de cliënt, diende te voorkomen of te voorzien.

   

  De expediteur is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.

   

  De expediteur is niet verantwoordelijk voor de goede afloop van de hem opgedragen incasseringsopdrachten tenzij bewezen zou worden dat de slechte afloop te wijten zou zijn aan een nalatigheid, welke kan worden gelijkgesteld met een zware fout in zijnen hoofde.

   

 • Artikel 10.1.

   

  Dit artikel regelt de specifieke aansprakelijkheid van de expediteur in zijn hoedanigheid van commissionair-expediteur.

   

  De aansprakelijkheid van de expediteur is beperkt tot fouten of verzuimen, door hem begaan bij de uitvoering van de hem gegeven opdracht.

  Voor zover deze fouten of verzuimen voor de cliënt of derden een directe materiële of financiële schade hebben veroorzaakt, is de expediteur ertoe gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken tot: 5 € per beschadigd of ontbrekend kg. brutogewicht, met een maximum van 25.000 € per opdracht.

   

  De expediteur is niet aansprakelijk voor de uitvoering van enige door hem, voor rekening van zijn cliënt, met derden of uitvoeringsagenten gesloten overeenkomst van o.m. opslag, vervoer, dedouanering of goederenbehandeling, tenzij door de cliënt wordt  aangetoond dat de gebrekkige uitvoering ervan rechtstreeks veroorzaakt is door een fout van de expediteur.

   

  Leveringstermijnen, aankomst- en vertrekdata worden door de expediteur niet gegarandeerd. De loutere vermelding door de opdrachtgever van een leveringstermijn bindt de expediteur niet.

   

 • Artikel 10.2.

   

  Dit artikel regelt de specifieke aansprakelijkheid van de expediteur als commissionair-vervoerder.

   

  De aansprakelijkheid van de commissionair-vervoerder wordt geregeld volgens het nationaal recht en de internationale conventies die op betreffende vervoerwijze van toepassing zijn.

   

   

  Artikel 11

   

  De door de expediteur aan zijn cliënt in rekening gebrachte bedragen zijn op grond van artikel 14 van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, artikel 20 7° van de Hypotheekwet en artikel 136 van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen, bevoorrecht, alsook op grond van de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden.

   

  De expediteur beschikt over een retentierecht op de goederen en is gerechtigd deze goederen te verzilveren tot algehele delging van zijn schuldvordering. Zij strekken hem tevens tot pand, ongeacht of de opdrachtgever eigenaar ervan is.

   

   

  Artikel 12

   

  De expediteur kan de verzekering (AREX 21) ter beschikking stellen van de opdrachtgever wanneer deze hier schriftelijk om verzoekt, waardoor deze elk in verband met een internationaal vervoer staande opdracht tegen expediteursrisico’s kan verzekeren.

   

  De kosten van deze verzekering vallen ten laste van de opdrachtgever.

   

   

  Artikel 13

   

  Elke aanspraak in schadevergoeding lastens de expediteur dient hem gemotiveerd en schriftelijk te worden aangemeld binnen de 14 dagen volgend op de aflevering van de goederen, hetzij de verzending van de goederen.

   

  Elke mogelijke aansprakelijkheid van de expediteur dooft automatisch en definitief uit wanneer de cliënt de documenten betreffende een bepaalde verrichting in het kader van de diensten na uitvoering ervan terug in ontvangst heeft genomen zonder dat de cliënt uiterlijk de 10de dag na de verzending van deze documenten voor de expediteur een gemotiveerd voorbehoud heeft geformuleerd.

   

   

  Artikel 14

   

  Alle rechtsvorderingen worden gebracht voor de Rechtbanken van Brugge.

   

  Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de expediteur niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

   

  Alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgisch Recht.

   

   

   

  Artikel 15 =  aanvullingen en verduidelijkingen

   

 

Het vervoer gebeurt op basis van CMR voorwaarden en is exclusief all risk verzekering.

 

Tarieven zijn geldig voor goederen, verpakt in colli van normale gewichten en afmetingen, waarmee rekening moet worden gehouden met volgende aanbevelingen :

 

1 europallet = 120 x  80  cm waarop max 700 kg mag geladen worden

1 blokpallet = 120 x 100 cm waarop max 900 kg mag geladen worden

1 laadmeter : max 1750 kg. – 1 m3 = max 333 kg.

 

Pallets zijn een onderdeel van de verpakking, en zijn niet voorzien om te ruilen.

 

De afzender is verantwoordelijk voor een degelijke verpakking en stuwing van zijn goederen, onder andere in functie van vervoer over zee.

 

De overeengekomen prijzen zijn altijd deur-deur prijzen vanaf afgehaald afzender tot geleverd huis bestemmeling. 

 

Losklep of kooiaap leveringen op bestemming zijn nooit inbegrepen in de prijs. Dit moet altijd duidelijk vermeld worden op de voorafgaande prijsaanvraag.

 

Tarieven zijn exclusief BTW en wachturen en HM customs and excise

Inspection fees.